Tin tức

Nguyên t c c a công ngh theo dõi i n tho i di ngK thu t theo dõi di ng d a trên s công nh n thông minh, và hình nh c tính b ng s khác bi t. T ng xác nh h ng di chuy n c a m c tiêu trong t m nhìn, và i u khi n PTZ t i m c tiêu chuy n ng theo dõi m c tiêu trong ph m vi c a qu c u t c cao thông minh vào th i i m kh i hành thông qua ng kính zoom t ng nh d ng nét cao c nh c u hình, t t c các phong trào c chuy n t i trung tâm giám sát. Ngay sau khi báo ng x y ra trong vùng, các qu c u t c cao khác có liên quan s t ng xoay t i i m báo ng b t u dò tìm, m b o r ng hình nh theo dõi có th ghi l i toàn b quá trình chuy n ng c a i t ng ích. > i v i máy bóng giám sát, ch c n ng theo dõi di ng không th c ki m soát thông qua n n ph n m m ph tr , mi n là giao di n ng i dùng có th t ng hoàn thành công vi c theo dõi. Khi i t ng m c tiêu i vào ph m vi t m nhìn, máy bóng có th t ng nh n bi t h ng c a chuy n ng m c tiêu, và i u khi n xoay PTZ, theo dõi m c tiêu di chuy n, sao cho i t ng n m trung tâm Shan, Và có th m r ng m c tiêu m t cách t ng. Theo dõi t ng ti p t c t m nhìn c a m c tiêu l i máy bóng, tr l i máy bóng n i m quan sát ban u theo dõi ti p theo.


Một cặp: Theo dõi Khu vực

Tiếp theo: