Tin tứcNói chung Nói, máy nh giám sát c p dân s là 420 dòng, 480 dòng, 520 dòng và nh v y bi u th s c nét c a máy nh, ngh a là s dòng quét theo chi u ngang trên màn hình. Và các i m nh c a mi ng th ng gia th ng b phóng i, vì v y vi c l a ch n m t camera giám sát không cân b ng các i m nh.

Theo l i gi i thích chuyên nghi p, các camera giám sát thông th ng ch có hai c p, Gi i pháp 330 dòng, kho ng 480 dòng gi i pháp cao. M t s doanh nghi p trong n c ghi nhãn s n ph m 420 dòng th c s là 330 dòng s n ph m. Trong quá kh , máy nh dòng 480 th ng c g i là máy quay phim HD. V i s c i ti n c a công ngh s n xu t, công su t ch bi n t 7MH DSP Qualcomm L c làm cho phân gi i ngang t c 520 dòng, do ó s xu t hi n c a các s n ph m giám sát nét cao h n n a các s n ph m. Nh ng v b n ch t nó ch là nh ng camera giám sát t ng t trên DSP hi n t i và công ngh s n xu t d a trên m t nâng c p gi i h n, nó s là chu n truy n th ng 480 dòng v i 520 ho c 540 ng dây. Hi u su t hình nh th c t c a máy nh s c nét, ngoài vi c s d ng các ch s k thu t CCD, công ngh x lý tín hi u back-end nh m ch móc, t ng ph n, gi m màu, t l tín hi u n ti ng n, l a ch n ng kính, t p trung chính xác và các y u t khác, Có th nh h ng n rõ nét c a hình nh.