Tin tức

Các ph n t hình nh vi phânCác ph n t hình nh gi ng nh võng m c c a con ng i, là ph n c t lõi c a máy nh. Hi n nay, Trung Qu c không có kh n ng s n xu t, th tr ng h u h t các máy nh là Nh t B n Sony, SHARP, Panasonic và các công ty khác s n xu t chip, Hàn Qu c c ng có kh n ng s n xu t, nh ng ch t l ng ít h n. Các thành ph n hình nh ph bi n h n là CCD (c ng CMOS). S phân bi t chính gi a CCD là màu s c, kích th c và th ng hi u. (1) Các chip CCD có th c phân lo i thành màu s c và màu en và tr ng, và màu s c c áp d ng phân bi t chi ti t phong c nh, ch ng h n nh phân bi t màu s c Qu n áo ho c c nh quan. Màu en và tr ng phù h p v i nh ng n i không ánh sáng và không th l p t thi t b chi u sáng vào ban êm, và giá c th p.

(2) Chip CCD có th c chia thành các kích c sau theo Kích th c ích:

Kích th c c a m c tiêu CCD liên quan tr c ti p n kích th c c a góc nhìn c a máy nh, và m c ki m soát có m t nh h ng nh t nh, không liên quan n s rõ ràng. Kích th c c a các chip CCD càng l n, giá càng cao. Các chip c s d ng có chi phí hi u qu nh t 1/3 inch và 1/4 inch.

3 Các th ng hi u chính c a chip CCD có nh ng i u sau:

Nhi u doanh nhân trên th tr ng yêu c u b i th ng S d ng Sony CCD, bí m t nh ng v i SHARPCCD m i chuy n i. G i m u s d ng hàng hoá tiêu chu n ho c h a h n, c v n chuy n b ng hàng thay th th p ho c h n h p lô hàng. ây c ng là s mua hàng c n ph i c chú ý. Các s n ph m ph i c ki m tra t i ch , c bi t là khi giá mua th p h n áng k so v i giá bình th ng c a s n ph m. Nh ng thông th ng có m t "gi t n c m t & quot; Dán vào máy nh, vì v y mà nhi u k s có nghi ng . Chúng tôi khuyên b n nên mua các th ng hi u l n, và trong các i lý y quy n th ng xuyên mua, ngoài lô hàng trong máy phá h y ng u nhiên Ki m tra th ng hi u và kích c c a CCD.

Một cặp:

Tiếp theo: Độ trong suốt ngang