Tin tức

Thi t b CameraM t thi t b hoàn t t vi c phân rã hình nh và chuy n i tín hi u quang h c. Phân rã hình nh là quá trình phân h y m t hình nh hoàn ch nh thành m t s i m nh c l p ( n v nh nh t t o thành m t hình nh truy n hình). Nói chung, càng nhi u i m nh, hình nh càng rõ nét. M i i m nh ch c hi n th v i m t màu duy nh t và sáng. Thi t b máy nh chuy n i tín hi u ánh sáng t m i i m nh trong hình nh thành các tín hi u i n t ng ng và truy n nó t i u ra theo m t th t nh t nh. Thi t b máy nh phân chia các ng kính c a máy nh và các thi t b máy nh bán d n r n (ch t bán d n) thành hai lo i chính.

ng kính camera, thi t b chùm i n t , nh ng c ng c chia thành các ng hình nh, phép nhân quang i n c a ng hình, phân tích siêu phân tích ng hình nh và ng ch p nh và nh v y. Máy nh m i này s d ng ng d n quang i n oxide d n oxide nh g n. T t c các lo i ng kính máy nh u có v b ng th y tinh chân không, c g n v i b m t m c tiêu và m t kh u súng i n t . Máy nh c ch p qua c a s trên v thu tinh, và s phân b ánh sáng c a các b m t m c tiêu c chuy n thành s phân b ti m n ng t ng ng b ng cách s d ng hi u ng phát x i n c a b m t m c tiêu ho c hi u qu d n quang, và hình nh quang h c tr thành m t i n Hình nh. Do m t cu n c m bên ngoài tác ng, chùm i n t quét m c tiêu theo t ng i m, phát ra các tín hi u ti m n ng c a m i i m nh trên ng quét.

Thi t b máy nh r n, m t thi t b ghép n i m i CCD). Hàng tr m ngàn n v thi t b s p x p thành m t m ng, b m t có c tính quang. C nh c ch p trong m ng, và s l ng phí và r i t l v i l u tr c a m i n v . B ng cách s d ng xung ng h và tín hi u i u khi n chuy n i, tín hi u c a m i n v m ng có th c thay i theo m t th t nh t nh, và tín hi u hình nh c ng thay i theo th i gian. B khu ch i m r ng tín hi u m T thi t b camera n b khu ch i video biên . m b o Snr t t, cài s n c n có h s n nh nh t.


Một cặp: Nhạy cảm

Tiếp theo: Snr