Tin tức

Máy nhMáy nh, máy nh k thu t s không th m n c a d ng c a các nguyên t c c b n c a công vi c c a nhau: các tín hi u hình nh quang các tín hi u i n, l u tr ho c truy n d n. Khi ch p m t v t th , ánh sáng ph n x trên v t th c thu th p b i ng kính máy nh, t p trung vào b m t c a thi t b máy nh (nh ng kính c a ng kính máy nh), và sau ó chuy n ánh sáng thành i n qua thi t b camera, & Quot; tín hi u video & quot; Là thu c. Tín hi u ánh sáng r t m nh t, c n ph i c khu ch i b i m ch x tr c và sau ó thông qua nhi u m ch khác nhau x lý và i u ch nh, tín hi u tiêu chu n cu i cùng có th c g i t i ph ng ti n ghi, nh VCR ho c truy n qua h th ng hi n th Trên màn hình.

Một cặp: Snr

Tiếp theo: Miễn phí