Triển lãm

sáng t i thi uchi u sáng t i thi u là th c o c a các camera giám sát, m t ch th quan tr ng, nhi u Giám sát an ninh, camera giám sát có th ho t ng trong b t k i u ki n nào, do ó, máy nh trong môi tr ng không ch c ch n, do ó, m t s d án c n theo dõi máy nh v i c i m chi u sáng th p. sáng t i thi u r t d hi u theo dõi kh n ng làm vi c c a máy nh trong môi tr ng t i.

chi u sáng t i thi u c ng có th c g i là nh y c m, b i vì không có tiêu chu n th ng nh t trong ngành, do ó Ng i dùng không th hoàn toàn d a vào giá tr c a mô t s n ph m, nh tiêu chu n thi t b mua s m c a h . Hi n nay trên th tr ng cho các camera giám sát, h u h t hai k t qu hình nh c h tr , ó là màu en và tr ng và màu s c, b i vì trong ch en tr ng, máy nh không x lý màu s c, ch có c m giác sáng và m nh m c a c m ng , Do ó, máy nh trong ch en và tr ng, có th thích ng v i ánh sáng c a vi c s d ng môi tr ng y u h n.