Triển lãm

Công ngh theo dõi t ng Công ngh theo dõi t ng - Tri n lãm - Công ngh Công ngh i n t Balever Thâm Quy n Công ngh theo dõi t ng Công ngh theo dõi t ng Công ngh theo dõi c d a trên mô un ch c n ng duy nh t c a nó, Công ngh theo dõi t ng Vi c th c hi n công ngh theo dõi t ng d a trên mô un ch c n ng duy nh t c a nó , Và t c thông minh bao g m c ch i n, thi t b truy n t i chính xác, camera và gi i pháp k thu t s . C u trúc c khí c u trúc nh g n, nh , chính xác nh v và tin c y cao, làVi c th c hi n công ngh theo dõi t ng d a trên mô un ch c n ng duy nh t c a nó , Và t c thông minh bao g m c ch i n, thi t b truy n t i chính xác, camera và gi i pháp k thu t s . C u trúc c khí c u trúc nh g n, nh , chính xác nh v và tin c y cao, làm cho các camera giám sát thông minh có th theo dõi t ng m t cách nhanh chóng và chính xác, nh v tùy ý, và có th là m t lo t các hành trình t ng, t c giám sát th c s mù. Ngoài ra, ng kính c a máy quay Dome thông minh t c cao th ng s ch n m t ng kính hi u su t cao, t l thu phóng quang h c th ng lên n 20 l n nhi u h n. i u này cho phép máy nh nh m m c tiêu vi c theo dõi t ng thu phóng và l y nét, khi kho ng cách gi a m c tiêu và máy nh thay i, c ng có th t ng i u ch nh dài tiêu c m b o i t ng ích trong hình nh có t l thích h p khi khóa các i t ng ích , ng th i t c các m c ích giám sát rõ ràng.

Tuy nhiên, do s ph c t p c a vi c giám sát môi tr ng, ánh sáng áp ng các yêu c u trên là không , trong quá trình theo dõi và giám sát , S có m t s i t ng di ng, i u này có th gây ra v n giám sát không chính xác.


Một cặp: Cảm biến hình ảnh

Tiếp theo: Miễn phí